Ø150:đường kính trong/ngoài:150mm ± 2% /168,174mm ± 2%
Ø200:đường kính trong/ngoài:200mm ± 2% /218,228mm ± 2%
Ø250: đường kính trong/ngoài: 250mm ± 2% /274, 280mm ± 2%
Ø300: đường kính trong/ngoài: 250mm ± 2% /274, 280mm ± 2%
Ø350: đường kính trong/ngoài: 350mm ± 2% /380, 394mm ± 2%
Ø400: đường kính trong/ngoài: 400mm ± 2% /438, 450mm ± 2%
Ø450: đường kính trong/ngoài: 450mm ± 2% /494, 508mm ± 2%
Ø500: đường kính trong/ngoài: 500mm ± 2% /548, 560mm ± 2%
Ø600: đường kính trong/ngoài: 600mm ± 2% /660, 670mm ± 2%
Ø800: đường kính trong/ngoài: 800mm ± 2% /864, 890mm ± 2%
Ø1000:đường kính trong/ngoài:1000mm ± 2% /1090,1110mm ± 2%
Ø1200:đường kính trong/ngoài:1200mm ± 2% /1300,1330mm ± 2%
Ø1400:đường kính trong/ngoài:1400mm ± 2% /1540,1550mm ± 2%
Ø1500:đường kính trong/ngoài:1500mm ± 2% /1620,1660mm ± 2%