KFP Ø25/32 - đường kính trong/ngoài: 25/32

KFP Ø30/40 - đường kính trong/ngoài: 30/40

KFP Ø40/50 - đường kính trong/ngoài: 40/50

KFP Ø50/65 - đường kính trong/ngoài: 50/65

KFP Ø65/85 - đường kính trong/ngoài: 65/85

KFP Ø80/105 - đường kính trong/ngoài: 80/105

KFP Ø100/130 - đường kính trong/ngoài: 100/130

KFP Ø125/160 - đường kính trong/ngoài: 125/160

KFP Ø150/198 - đường kính trong/ngoài: 150/198

KFP Ø175/230 - đường kính trong/ngoài: 175/230

KFP Ø200/260 - đường kính trong/ngoài: 200/260