Ống sun đàn hồi Ø16, màu ghi, 50m/cuộn

Ống sun đàn hồi Ø20, màu ghi, 50m/cuộn

Ống sun đàn hồi Ø25, màu ghi, 40m/cuộn

Ống sun đàn hồi Ø16, màu trắng, 50m/cuộn

Ống sun đàn hồi Ø20, màu trắng, 50m/cuộn

Ống sun đàn hồi Ø25, màu trắng, 40m/cuộn

Ống sun đàn hồi Ø16, màu cam, 50m/cuộn

Ống sun đàn hồi Ø20 màu cam, 50m/cuộn

Ống sun đàn hồi Ø25, màu cam, 40m/cuộn